Beiratkozás (2020 – online)

BEIRATKOZÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. ÉVFOLYAMÁRA

A maglódi állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező gyermekek részére a kötelező felvételt biztosító körzethatár: Maglód város közigazgatási területe

Minden állandó lakóhelye szerinti körzetes (maglódi) tanuló 2020. április 28-án automatikusan, de ideiglenes jelleggel felvételre kerül az iskolánkba, kivéve, ha korábban már felvették valamelyik nem állami fenntartású iskolába. A szülőnek nem kell külön jelentkeznie az állandó lakóhely szerinti körzetes iskolába, de az automatikus felvételt meg kell erősítenie.

A beiratkozás megerősítése, továbbá a maglódi tartózkodási hellyel rendelkező körzetes, és a nem körzetes gyermekek esetében a jelentkezés: április 28 – május 15. között lehetséges.

A beiratkozás megerősítéséhez és a jelentkezéshez kérjük a szülőket, hogy használják az iskolai honlapról is elérhető e-Ügyintézés online felületet. Itt minden adat a rendelkezésre áll, amely szükséges vagy lehetőségként adott a beiratkozáshoz. A maglódi állandó lakóhellyel  rendelkező gyermekek beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosítása után megjelölik az online felületen iskolánkat és kitöltik a szükséges adatokat, nyilatkozatokat.

Az elektronikus ügyintést segítő tájékoztató itt olvasható

Az online felületre fel lehet tölteni a nyilatkozatokhoz és a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok másolatát. A 7/2020. (III.25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

A maglódi tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek számára nem automatikus a felvétel. Ez esetben a szülőnek kell jeleznie az iskolánk felé gyermekének beiratkozási kérelmét. A jelentkezés után a gyermek “Felvett”  státuszba kerül, mivel körzetes tanulónak minősül.

Ha a gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye nem Maglód, akkor a szülőnek jeleznie kell az iskolánk felé gyermekének beiratkozási kérelmét, de a jelentkezése ezzel csak „Függőben” státuszba kerül. A függő státuszban lévő gyermekek felvételéről 2020. május 16. és 21. között dönt az iskola igazgatója. A döntés következtében a gyermek „Felvett” vagy „Nem került felvételre” státuszba kerül. Pozitív döntés esetén az iskolánk értesíti a gyermek állandó lakhelye szerinti körzetes iskolát is. Ha az iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Amennyiben nincs rá lehetősége, hogy az e-Ügyintézés online felületet használja a felvétel megerősítésére vagy a jelentkezésre, az egyéb módon (email, posta) az intézményhez eljutott kérelmek esetében is kérjük, hogy a kötelező alapadatokat adják meg a szülők: gyermek neve, születési helye, ideje, édesanyja neve, állandó lakcíme, szülő/törvényes képviselő neve, napközi igénylése, választott osztályok rangsora. Előre megadott napokon lehetőség van telefonon egyeztetett időpontban történő személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

A szülő az iskolai honlapon keresztül tájékozódhat az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti működési szabályzatáról, házirendjéről.

A beiratkozásnál felmérjük a szülők igényeit az osztályba soroláshoz. Ezt jelezze az online felület, megjegyzések rovatában. A döntési jogkört az intézmény vezetője gyakorolja.

Az induló osztályokról “Nyílt nap helyett” címmel olvashat tájékoztatást.

Nyilatkozni kell az etika vagy a hit-, és erkölcstan oktatásról, a napköziről, étkezésről (és ezzel párhuzamosan a délutáni kötelező iskolai benntartózkodás alóli felmentésről), továbbá a művészeti iskolai oktatás igényléséről is.

Aktuális technikai segítség az online e-Ügyintézés használatához

Korábbi tájékoztatónkat itt olvashatja: Beiratkozás az első évfolyamra

 

BEIRATKOZÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖBBI ÉVFOLYAMÁRA

A beiratkozás az iskola titkárságán történik. Indokolt esetben (pl. áttelepült gyermek) a tudásszint felmérése alapján soroljuk be a tanulókat egy adott évfolyamra (matematika, magyar, történelem és egy kijelölendő tárgyból) A felmérés beszélgetésből, szóbeli és írásbeli kérdésekből áll.

Adott tantárgyat nem tanult (pl. nyelv) gyermeknek abból a tárgyból különbözeti vizsgát kell tenni. Indokolt esetben akár több éves felzárkóztatási idő is adható. A felzárkóztatás esetleges költségeit az iskola nem vállalja, azt a szülőnek kell biztosítania. A felzárkóztatási idő lejártával a tanuló osztályozható.

BEIRATKOZÁS A MŰVÉSZETI ISKOLÁBA
A beiratkozáskor a szülő nyilatkozik arról, hogy gyermeke igénybe veszi-e más alapfokú művészeti oktatási intézmény szolgáltatásait. A régi tanulók leadják a bizonyítványukat

A beiratkozás ideje az előző tanév végén és az új tanév első hetében lehet. A beiratkozás alapja a jelentkezési lap, amelyek alapján az iskola dönt a felvételi eljárás szükségességéről. A jelentkezési lapokat legkésőbb az előző tanév utolsó hetében kell leadni, illetve az új tanulók a tanév első hetében megadott időpontig adhatják le. Utólag leadott jelentkezési lapokat az iskola nem tud figyelembe venni.
A régi tanuló felvétele a jelentkezési lap leadásával automatikus, amennyiben az előző évben tanulmányi, vizsga és tandíjfizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett.
Új tanulók esetén a művészeti iskola felvételi eljárás alapján dönt a felvételről, ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető létszámot. A felvételi eljárás felvételi bizottság előtt történik. Zene tagozaton a felvételnél előnyt jelent, ha a tanuló az általános iskola Vermesy-tagozatos osztályába jár. A felvételiről szóló döntés után egy nappal az iskola értesíti a felvételt nyert tanulókat
A térítési díj mértékét jogszabály határozza meg, melyet két részletben (ősszel és tavasszal) kell befizetni. A hátrányos helyzetű tanuló szülői kérésre mentesül a térítési díj fizetése alól.

BEIRATKOZÁS A NAPKÖZIBE
A napközi otthonba (alsó) és a tanulószobai foglalkozásokra (felső) tanévenként előre, minden év májusában (az utolsó szülői értekezleten) illetve az első évfolyamra a beiratkozáskor írásban kell jelentkezni. Indokolt esetben tanév közben is kérheti a szülő gyermeke napközi otthonos elhelyezését. Napközi otthonba illetve tanulószobára minden tanulót felveszünk.