Nyílt nap helyett

Bemutatkozik az iskola

Az alsó tagozat legfontosabb célja a módszertani sokszínűségre alapozott biztos olvasási, írási, számolási készségek kialakítása. Ezt úgy szeretnénk elérni, hogy tanítványaink nyugodt, harmonikus, szeretetteljes légkörben tanuljanak, és érezzék jól magukat az iskolában. A képességek fejlesztésére, a napi leckék gyakorlására, a szabadidő tartalmas eltöltésére napközis foglalkozásokat szervezünk délután négy óráig. Az említett célok elérése érdekében a leendő első évfolyam minden osztályában a tanítás a normál általános iskolai tanterv alapján, egységesen történik majd.

A művészeti osztályok tanulói az általános iskola mellett heti két órában a művészeti iskolába is járnak, de heti egy-két órában (az irányultságuknak megfelelően) a többi osztály programját is szeretnénk színesíteni az alábbiak szerint.

Dráma irányultság – Holkó Ágnes tanító – 1.b osztály

Drámafoglalkozásaink különlegesek, hiszen ezeken az órákon alkalmazott dramatikus játékok célja a kisgyermek személyiségének harmonikus és differenciált fejlesztése, a kapcsolattartás, közlés megkönnyítése. Az iskolában használt módszer a játékra alapoz, a gyermeki cselekvésre koncentrál, feltárja és fejleszti a gyermek kreatív képességeit. Sok mesével, verssel és játékkal várunk minden leendő elsős kisgyermeket.

Matematika irányultság – Vass Krisztina tanító – 1.e osztály

Ebben az osztályban kiemelt szerepet kap a logikus, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése sok-sok játékkal. „Munkámban a gyermekközpontúság vezérel.” Éppen ezért kiemelt cél, hogy minél érdekesebben, logikát, gondolkodást fejlesztő eszközök felhasználásával motiváljuk a gyerekeket. A gyermekek harmonikus testi-lelki fejlődésének érdekében boldogságórák is lesznek, melyek a pozitív gondolkodást, az önismeretet fejlesztik és a közösséget építik.

Angol nyelvi irányultság – Kissné Czedik Gyöngyi és Pap Rafaelné tanítók – 1.c osztály

Már elsőben is lesznek (a többi osztályban harmadiktól) angol nyelvi foglalkozások. Természetesen játékosan, mondókák és énekek tanulásával. A tanórákat, foglalkozásokat a két tanító egész napos oktatási formában szervezi meg. Előnye, hogy a házi feladatot itt végezzük, a tankönyveinket az iskolában tároljuk egész héten, csak a hétvégére viszik majd haza a tanulók. A tanórán kívüli foglalkozások során változatos, a gyermekek napi igényeinek megfelelő szabadidőt tudunk biztosítani, megkönnyítve ezzel az óvoda-iskola közti átmenetet.

Néptánc irányultság – Tóth Csilla tanító – 1.a osztály (művészeti osztály)

A cél, hogy az együtt töltött négy év folyamán olyan osztályközösséget alakítsunk ki a gyerekekkel, ahol megtanulják tisztelni, segíteni, elfogadni egymást. A művészeti iskola keretében a gyermekek játékosan sajátítják el a magyar néptánc alapmotívumait. A ritmus és a tánc jó hatással van a tanulók értelmi működésre, javítja a koncentrációs készséget. Sikerélményhez jutnak, növekszik az önbecsülésük, amely nagyban hozzájárul a pozitív énkép kialakulásához.

Művészeti irányultság – Szencziné Bajári Mária tanító – 1.d osztály (művészeti osztály)

Az osztály csodálatos mindennapjait a művészeti tevékenységek hatják át, melyek nagyban hozzájárulnak az alapvető tanulási képességek gyors fejlődéséhez. A gyermeki kreativitásra építve, a művészeti iskola keretében oktatott ének és a hangszer fontos szerepet kap a tanulók felkészítésében, de a táncra is lesz lehetőség. Az eredmény egy jó osztályközösség, kellemes hangulat, játékosság, boldog gyermekarcok, melyet a közös szabadidős programok is megalapoznak.

Az általános iskolai beiratkozás módja, időpontja, helyszíne rövidesen megjelenik az iskola honlapján.